Felhívás óvodai beiratkozásra

FELHÍVÁS
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA
a 2021/2022. nevelési évre

IDŐPONTOK:
2021. május 11. (kedd) 08.00-18.00 óráig
2021. május 12. (szerda) 08.00-18.00 óráig
2021. május 18. (kedd) 08.00-18.00 óráig

A körzet szerinti központi-és tagóvodákban ezeken a napokon várják a 2021/2022. nevelési évre beiratkozókat.
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a 19/2021. (III.10.) EMMI határozatra a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem szükséges személyesen megjelenniük az intézményben. Lehetőség van a gyermeket elektronikus úton beíratni az intézménybe, ebben az esetben az iratok bemutatására az első nevelési napon kerül sor.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni a tagóvodákban.

Az óvoda valamennyi feladatellátási helyén az alapító okirata alapján biztosított az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű – különleges bánásmódot igénylő, a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat
• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt legkésőbb 2021. június 16. napig.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban írásban benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2021. május 18.) követő tizenöt napon belül, legkésőbb 2021. június 2. napig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A Jelentkezési lap és a körzetjegyzék megtalálható a www.salgotarjan.hu illetve a www. stovodak.hu weboldalon.

Salgótarján, 2021. március 31.

dr. Romhányi Katalin s.k.
jegyző

Kapcsolódó dokumentumok letöltése:
Jelentkezési lap (pdf)
Óvodai körzetek (pdf)

FacebookWhatsAppTwitterEmail