A projekt bemutatása
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása az EFOP-1.8.7-16. kódszámú felhívás keretében benyújtott, EFOP-1.8.7-16-2017-00039. azonosító számú, a „Prevenció- innováció és célzott prevenciós programok a Salgótarjáni járásban” című támogatási kérelme támogatást nyert. A projekt időtartama: 2019. március 1 – 2021. 03. 31. Az elnyert támogatási összeg 98 680 671 Ft. A projekt a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében, az Európai Szociális Alapból valósul meg. A projekt során szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások támogatására kerül sor, különös tekintettel a közösségek és családok bevonására.
A pályázati program keretében az alábbi prevenciós programok valósulnak meg:
• Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása, Fórum szervezése. Az életkornak és a célcsoportnak megfelelő információk nyújtása az érintett célcsoport és az őt körülvevő mikrokörnyezete (szülők, családi háttér) számára, annak érdekében, hogy naprakész információkat kapjon a szerhasználat rövid és hosszú távú következményeiről, a szerektől való függés tüneteiről, a szerhasználat jogi aspektusairól, valamint az elérhető szociális és egészségügyi szolgáltatásokról;
• A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása;
• A sport segítségével speciális családi sport-programok megszervezése a társuláshoz tartozó településeken;
• Érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok, melyek célja, hogy hozzájáruljanak a szerhasználattal kapcsolatos téves információk, hiedelmek korrigálásához, az ismeretek bővítéséhez;
• A szerfogyasztó fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények területi és szakmai alapon való együttműködésének kialakítása és fejlesztése, a helyi összefogás erősítése;
• Közös munkán alapuló Drog-prevenciós Akcióterv készítése, mely a jövőbeni megelőzési és szolgáltatásszervezési feladatok tervezéséhez nyújt információkat;
• A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás és interperszonális készségek fejlesztése - Workshopok szervezése: életvezetési készségek fejlesztése;
• Szakemberek számára szakmai műhelyek és esetmegbeszélő csoportok tartása;
• Csoportos foglalkozások szervezését és önsegítő csoportok bevonását segítő programok;
• Alternatív szabadidős programok;
• Az önismeret és a személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását lehetővé tevő programok.
Képek