Adománydoboz Zagyvapálfalván

20150517_zolddoboz

Az április 17-én az Acélgyári templom előtt elhelyezett „ENNI ADOK-ENNI KAPOK” feliratú Zöld Doboz után május 16-án Zagyvapálfalván, a Jézus Szíve templom területén helyeztek el újabb adománydobozt a civil aktivisták.

A rászorulók élelemmel történő megsegítésére kihelyezett „szekrényke” ötlete állampolgári kezdeményezésre valósult meg. A három elhivatott aktivista – Argyellán Zsuzsanna, Deák Gyöngyi és Kunné Bucsek Zsuzsanna – kezdeményezését Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egyház is támogatja. A Zöld Dobozt – mely egy egyszerű, szabadon nyitható szekrényke, így tökéletesen megfelel funkciójának – a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. készítette el.

A Jézus Szíve templomnál elhelyezett adománydoboz átadásán pálfalvai civil szervezetek képviselői és Tolnai Sándor, a városrész önkormányzati képviselője is részt vettek, és helyeztek el abban élelmiszereket.

TeSzedd!

20150515_teszedd

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár ötödik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. TeSzedd! idén is szerepel nemzetközi porondon: Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg évről évre, és amelynek keretében idén szintén májusban szedik a szemetet egyszerre, egy hétvégén Európa polgárai.

Salgótarjánban május 16-án (szombaton) az alábbi helyszíneken és időpontokban várnak mindenkit a szervezők, aki szeretne tenni városunk tisztaságáért:

9:00-tól:
– Beszterce tér, Ybl Miklós út 47,49,51 körüli területen
– pálfalvai Spar környékéről indulnak és ottani egyeztetést követően 2-3 csoportban, Spár mögött, Gorkij-on

9:30-től:
– Ölbös garázssor (ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓ FELSZÁMOLÁSA)

10:00-tól:
– ceredi elágazótól a hőerőműig
– forgáchi játszótér és környéke

10:30-tól:
– Kistarján út

Civil szervezetek képviselői találkoztak Salgótarjánban

20150515_civil

Május 13-14-én került sor Salgótarjánban a proHáló hálózat országos találkozójára, amelyre Magyarország több megyei jogú városából érkeztek civil szervezetek képviselői. A résztvevőket Fekete Zsolt alpolgármester köszöntötte. Egy másik országos civil szervezet, az Országos KID Egyesület vezetője egy új, innovatív kulcskompetencia felmérő módszert mutatott be, valamint olyan új képzési lehetőségeket, amelyek nemcsak a munkaerőpiaci lehetőségeket javítják, de a civil szervezetek működését és együttműködési lehetőségeit is. A találkozó további része a hálózat jövőbeni együttműködési lehetőségeinek, stratégiáinak meghatározásáról szólt. Részletes tájékoztatás, megbeszélés folyt a uniós operatív programok 2014-20-as lehetőségeiről. A találkozó esti programján Henning Róbert, a Fanyúl együttes gitárosa szórakoztatta a találkozó résztvevőit akik kiegészültek a Salgótarjáni Civil Kerekasztal képviselőivel.

Adománygyűjtés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi felhívást intézi a város lakóihoz:

FELHÍVÁS

A kárpátaljai magyarság rendkívül mostoha sorsa ellenére mind a mai napig kitartott ősi szálláshelyein. Azért, hogy ez továbbra is így maradjon, mi is segíthetünk.
Most e sokat szenvedett honfitársainkat újabb megpróbáltatások gyötrik. Egy háború és annak minden következménye sújtja Őket, amelyhez semmi közük, csak elszenvedői.
Eljött az idő, amikor jobb helyzetben lévő testvérekként megmutathatjuk, hogy számíthatnak ránk. Küldjünk lelki és anyagi segítséget a bajban lévőknek! Érezzék, hogy nincsenek egyedül, az Anyaország és benne Salgótarján velük van!

Ezért városi gyűjtést szervezünk: 2015. június 10-ig.

Arra kérünk minden jóérzésű salgótarjáni polgártársunkat, hogy lehetőségeik szerint pénzzel, vagy tartós élelmiszerrel támogassák nemzettársainkat.

A pénzt a 10402142-49565051-57501685 számú számlára kérjük átutalni, a természetbeni támogatás leadásával kapcsolatban pedig a Városháza I. emelet 125. számú irodahelyiségében szíveskedjenek jelentkezni, munkanapokon 8-15 óráig.

A gyűjtött támogatásokat a leghitelesebb elosztóhelyekre továbbítjuk:

KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség)
Nagyszőlősi Ferences Rendház
Kárpátaljai Református Egyház

Nekünk kis áldozat, Nekik nagy segítség!

Ne feledjük: „Minden magyar felelős minden magyarért!”

Bízva városunk lakóinak nagylelkűségében, köszönettel:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fejlesztések a hulladékgazdálkodásban

20150514_hulladek

Mint ismeretes, nettó 3,5 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás­sal fej­lesz­tik a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si rendszert Kelet-Nógrád 51 te­le­pü­lé­sén. Ennek keretében bő­ví­tik a sal­gó­tar­já­ni lera­kót, új jár­mű­ve­ket sze­rez­nek be, és hul­la­dék­szi­ge­te­ket épí­te­nek.

Május 14-én, csütörtökön, a „KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE” című, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú projekt keretében megvalósuló szelektív válogató csarnok ünnepélyes alapkőletételén Dóra Ottó, Salgótarján polgármestere, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke elmondta: környezetünk védelmében és a térség lakói életminőségének javításában is nagy jelentőséggel bír a beruházás, melynek keretében a térség 51 településén be­ve­ze­tik a ház­hoz me­nő sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tést.

A ki­vi­te­le­ző HE-DO Kft. és a DHJ Építő Kft. al­kot­ta kon­zor­ci­um arra törekszik, hogy a meglehetősen rövid, hat hónap alatt a VGÜ Salgótarján melletti bázisán megépüljenek azok a csar­no­kok, ahol a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tés­ből be­ér­ke­ző anya­go­kat vá­lo­gat­ják szét, il­let­ve a ku­kás­au­tók ál­tal be­szál­lí­tott sze­mét szét­vá­lo­ga­tá­sát vég­zik majd. A szakember közölte: Bátonyterenyén és Pásztón egy-egy hul­la­dék­gyűj­tő ud­var lé­te­sül, emel­lett a köz­pon­ti, sal­gó­tar­já­ni le­ra­kót bő­ví­tik, amely évi 30 ezer ton­na ka­pa­ci­tá­sú teleppé vá­lik. A projekt megvalósítása után a két gyűj­tő­ud­var­ból is a Salgótarjáni Térségi Hulladéklerakón épü­lő 1500 négy­zet­mé­te­res me­cha­ni­kai ke­ze­lő­csar­nok­ba szál­lít­ják a hul­la­dé­kot. A prog­ram ré­sze­ként 19 ra­ko­dó- és gyűj­tő­jár­mű­vet is be­sze­rez­nek, és 151 hul­la­dék­szi­ge­tet is épí­te­nek a te­le­pü­lé­se­ken ok­tó­be­rig.