Személyi hírek

Négy pályázat érkezett a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére. Mivel a pályázat sikeres volt, a közgyűlés visszahívta Tatár Csaba ügyvezető igazgatót, akinek megbízása 2016. június 30-ig szólt. A társaság élére 2016. május 1-jei hatállyal dr. Oláh Pétert választotta az önkormányzat.

A vonatkozó jogszabály szerint alpolgármester nem lehet bizottság elnöke vagy tagja, ezért Huszár Máté alpolgármesterré történt megválasztásával – aki az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke volt – új vezetőt választott a közgyűlés a bizottság élére. Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke Dudás Nándor képviselő lett.

2016. április 6-án Bakos Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottság tagja, egyben a felügyelőbizottság elnöke elhunyt. Helyére 2016. április 28. napjától Stark Lászlónét választotta Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése.

Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója Fekete Zsolt polgármesternek írt levelében bejelentette lemondását az ügyvezető igazgatói megbízatásáról, és közös megegyezéssel kérte határozott időtartamú munkaviszonyának 2016. június 30. napjával történő megszüntetését. Az ügyvezető igazgatói poszt betöltésére pályázatot írt ki az önkormányzat.

Új elnököt választott 2016. április 27-én Salgótarján és Térsége Önkormányzati Társulása. Az elnöki teendőket a jövőben Huszár Máté, Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere látja el.

Szociálpolitikai koncepció minőségi jövőképpel

2016. áprilisi ülésén elfogadta Salgótarján komplex szociálpolitikai koncepcióját a város közgyűlése, melyben jövőképként Salgótarján lakói számára a minőségi élet feltételeinek biztosítását, a város élhetőbbé tételét fogalmazták meg.

A terjedelmes dokumentum rámutat: a helyi szociálpolitikának fontos feladata az esélyegyenlőtlenségek mérséklése, valamint az ebből adódó társadalmi feszültségek – elszigetelődés, kirekesztettség – csökkentése, a szegénységben élők esélyeinek, önálló boldogulásának javítása. A városnak olyan társadalmi, gazdasági kihívásokkal kell szembesülnie, amelyek kezelése kulcsfontosságú lehet a Salgótarján versenyképessége, a lakók jövőbeni helyzete szempontjából.

A tények ismertek. A város lakosságára az elöregedés jellemző, csökken a születések száma, magas az elvándorlás. Növekszik a mélyszegénységben élők száma, egyre több az egyszülős család, a gyermekek, fiatalok egy része példakép, jövőkép nélkül kallódik. A foglalkoztatási szint alacsony, a munkanélküliek száma magas. Jellemző a város lakosságának egy része körében az össze-visszaköltözködés, növekszik az önkényes, jogcím nélküli lakáshasználók, az adósságot adósságra halmozók száma. Ezen problémák mielőbbi megoldása szükséges, és ezek tették indokolttá a komplex szociálpolitikai koncepció kidolgozását, mely átfogó helyzetelemzésre építve megoldási javaslatokkal szolgál a problémák kezelésére.

A koncepció rávilágít a városban működő szociális ellátórendszer hiányosságaira, kijelöli az irányokat egy mindenki számára a minimális biztonságot jelentő szociális védőháló kialakításához, illetve információkat biztosít egyéb fejlesztési koncepciók, programok kidolgozásához és megvalósításához.

Ezek a fejlesztési javaslatok hosszú távon kedvezően befolyásolhatják a város lakosságának jövőjét, segíthetik a hátrányos helyzetű gyermekek, családok felzárkózását.

Az elfogadott dokumentumban rögzítik: a jobb életminőség elérése, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése, a gyermekek korai fejlesztése, a szociális problémák megoldása és az ezekhez vezető további célok érdekében a város lakossága számára a tudás, a műveltség fejlesztése jelenti a legfőbb kitörési pontot.

Salgótarján komplex szociálpolitikai programjának letöltéséhez kattintson ide (pdf).

Felhívás óvodai beiratkozásra

FELHÍVÁS
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy
a 2016/2017. nevelési évre az
ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a következő időpontokban történik:

2016. május 3-án (kedden) 08.00-18.00 óráig
2016. május 4-én (szerdán) 08.00-18.00 óráig

A pótbeiratkozás napja: 2016. május 11. (szerda) 08.00-18.00 óráig

A körzet szerinti központi-és tagóvodákban ezeken a napokon várják a 2016/2017. nevelési évre beiratkozókat.
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ezeken a napokon azokat a gyermekeket is kötelesek a körzet szerinti tagóvodákba beíratni, akik már betöltötték a harmadik életévüket, de óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvoda valamennyi feladatellátási helyén az alapító okirata alapján biztosított az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű – különleges bánásmódot igénylő, a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)
– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Salgótarján, 2016. március 31.

Tóthné dr. Kerekes Andrea s.k.
jegyző

Óvodai körzetek utcák szerinti lebontásban (pdf)

Tervezett áramszünetek

ÉMÁSZ Hálózati Kft. értesíti Tisztelt fogyasztóit, hogy hálózat átépítési munkák miatt Salgótarján területén az alábbi helyen és idő pontban áramszünetet tart:
2016. május 03-án és 04-én, 07:00 és 15:00 óra között
– Bajcsy út 7 volt IKV épület,
– Transzformátor előtti garázssor,
– Bajcsy út 8-tól- 18-ig
(Kivéve: VF-Sys Kft., 3V St Mérnöki Iroda, Jávori, Sport Korrekt Security)

A munkavégzés időtartama alatt a villamos-energia szolgáltatás szünetel.

Biztonsági okokból a szolgáltató ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezik, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják.

Az áramszolgáltató honlapján város és cím megadásával lekérdezhető, hogy az adott helyen mikor várható tervezett áramszünet.

Átadták az Év rendőre elismerést

20160429_ev_rendore

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének „Az év rendőre” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelete és a 2016. március 31-i döntése alapján a város közbiztonságának és közrendjének szolgálatáért végzett kiemelkedő személyes teljesítménye alapján 2016-ban „Az év rendőre” elismerő címben részesítették Tőzsér Roland címzetes rendőr századost, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjáni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály, Vagyonvédelmi- és Helyszínelő Alosztály főnyomozóját. Az elismerést április 28-án adta át Fekete Zsolt polgármester.

Tőzsér Roland 1999 óta dolgozik a Belügyminisztérium alkalmazásában. A Rendőrség tiszti állományában 2008-ban kezdte meg szolgálatát, nyomozói beosztásban. 2011-ig a Pásztói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán teljesített szolgálatot, ahonnan – saját kérésére – a Salgótarjáni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára került. Szülővárosában szerette volna segíteni az itt élők biztonságát. Kiemelkedő nyomozói munkájának és precíz, elhivatott hozzáállásának köszönhetően, 2015-ben főnyomozónak nevezték ki. Salgótarjánban a kiemelt jelentőségű bűncselekmények felderítésében. Szakmai munkájával, emberi hozzáállásával jó példát mutat kollégáinak.

Fotó: Kerényi Tamás