Tájékoztatás kutak engedélyeztetéséről

TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: amennyiben
• a kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet,
• a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet (csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ fel),
• 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
• a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/ bejelentés történt,
• magánszemély a kérelmező,
• a kút háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja; és
• a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
Az eljárás illetéke 3.000.- Ft, melyet az eljárást kezdeményező iraton (kérelmen) illetékbélyeggel, elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással kell megfizetni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 10402142-49565051-57501465 számú, közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára. Az eljárási illetéket, ha azt elektronikusan kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.
 A kérelem benyújtható
– személyesen (Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 321. iroda), ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8.00-12.00, szerdán: 8.00-12.00, 13.00-16.00, pénteken: 8.00-12.00)
– postai úton (Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.),
– elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás).
A kérelemnyomtatvány letölthető a salgotarjan.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 321. sz, irodájában.

Salgótarján, 2018. október 24.

A jegyző hatáskörében eljárva,

dr. Varga Tamás
aljegyző

Kapcsolódó dokumentumok letöltése:
Tájékoztatás (pdf)
Kérelem (doc)
Árajánlat (pdf)
Árajánlat (pdf)