Új közterületi utcanevek

Egyes egyéni választókerületi képviselők kezdeményezést nyújtottak be Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzőjéhez a körzetükben található névtelen közterületi ingatlanok elnevezésére, melyhez az adott területen lakóknak a kezdeményezést támogató, aláírásukkal hitelesített nyilatkozatát is benyújtották. A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság a benyújtott kezdeményezéseket megtárgyalta, előterjesztésüket pedig a közgyűlés legutóbbi ülésén elfogadta. Így az alábbi közterületek közterületi jellegét (út, utca, tér) a központi címregiszterrel és lakcímnyilvántartással történt összevetés és a jogszabályi megfelelés alapján az alábbiakra módosították:

Eresztvény bányatelep helyett Eresztvénybánya telep, Főtér helyett Fő tér, Magyar bányatelep helyett Magyarbánya telep, Szánas alja helyett Szánasalja út, Szérűskert helyett Szérűskert utca, Vadaskert helyett Vadas kert.

Az eddig címmel nem rendelkező ingatlanok címeit és a jellegét az alábbiak szerint állapította meg a testület:

Utcanevek (PDF)

Kiemelt figyelem a jövő nemzedékének

A város önkormányzata elfogadta a 2015/16. évre vonatkozó cselekvési tervét a középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítására. A tizenhat pontban megfogalmazott célok jól érzékeltetik, hogy Salgótarján számára fontos a felnövekvő generáció életminősége, szabadidős lehetőségeinek javítása, ezáltal a város megtartó erejének növelése. A közgyűlés a város mindenkori költségvetésében a tárgyévet megelőző év helyi adóbevételeinek két ezrelékét – de legkevesebb hárommillió-ötszázezer forintot a gyermek és ifjúsági feladatok megvalósítására különíti el.

A tervezetben megfogalmazzák, hogy az önkormányzat továbbra is működteti a Salgótarjáni Gyermektábort, ahol napközi otthon jelleggel biztosítja a helyi ifjúság számára az iskolai foglalkoztatáson kívüli csoportos foglalkozást, valamint az erdei iskola tevékenységet és táborok szervezését. Az önkormányzat a jövőben is segíti és támogatja a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat (SVDÖK) munkáját, ennek keretében a tanévnyitó fesztivál és a Salgótarjáni Városi Gyermeknap megrendezését. A városi önkormányzat létrehozza a „Diák önkormányzati kerekasztal” intézményét, melynek keretében az SVDÖK elnöksége és a köznevelési intézményekben működő diákönkormányzatok vezetői a város vezetőivel találkozva közösen tervezik meg az ifjúság számára fontos programokat, eseményeket. Az önkormányzat az SVDÖK munkájához – a szervezetekkel kötött megállapodásban rögzített feltételekkel – a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodájában biztosít helyet és infrastrukturális hátteret. A cselekvési terv alapján sor kerül diák-polgármester és diák-alpolgármester választására. A program keretében a választáson nyertes diák-polgármester és diák-alpolgármester számára egy héten keresztül helyet biztosítanak a városházán: a fiatalok ez idő alatt lehetőséget kapnak választási programjuk megvalósítására. A hagyományoknak megfelelően továbbra is sor kerül a Gyermekek Jogainak Hete elnevezésű egyhetes programsorozatra. Az önkormányzat az SVDÖK-el együttműködve megrendezi az egészséges életmód és táplálkozás megismertetésére, népszerűsítésére az „iskolai road show” elnevezésű programot is. Az önkormányzat évente egy SVDÖK által szervezett diákvezető-képző tábor költségeit – évente egyeztetett módon – finanszírozza, és a tanulás és sport terén kiemelkedő eredményt elérő fiatalokat minden év decemberében „Jó tanuló, jó sportoló” címmel ismeri el.

A tervek szerint az önkormányzat ifjúsági szórakoztató központot alakít ki a Salgótarján, Erzsébet tér 4. szám alatti ingatlanban, ahol lehetőséget biztosít a városban élő fiatal alkotók bemutatkozására, alkotásaik kiállításának feltételeit elősegíti. Ugyancsak fontos feladatként jelentkezik, és kiemelt figyelmet kap az ifjúság továbbtanulása. Az önkormányzat ezért minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, illetve lehetőségeihez mérten igyekszik minél több fiatalt támogatni az általa létrehozott „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíjprogram, illetve a „Salgótarján Jövőjéért” címmel kiírt pályázat kereteiben.

Az ifjúsági programok tervezése és végrehajtása a város ifjúsági szférájának közreműködésével és részvételével, elsősorban a Salgótarján Városi Diákönkormányzattal, valamint a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával együttműködéssel valósult és valósul meg. Az ifjúsági feladatok végrehajtásához az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében ifjúsági alapot különített el.

Önkormányzati együttműködés a civil szférával

Salgótarján önkormányzata legutóbbi ülésén módosította a városi civil koncepciót. A módosítások a jövő lehetőségeit és az önkormányzatiság elvét figyelembe véve – a konkrét feladatokra külön megállapodások alapján – lehetőséget biztosítanak a civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködésekre.

A koncepció változásaihoz a Salgótarjáni Civil Fórum, valamint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjai előzetesen javaslatokat tettek, azokat véleményezték, a módosított koncepcióban foglaltakkal egyetértettek és támogatásukról biztosították. A civil koncepcióban foglaltak a salgótarjáni székhelyű civil szervezetekre vonatkoznak. A koncepcióban foglaltak kiterjednek Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének döntéshozatalára, a polgármesteri hivatal tevékenységére, az önkormányzat által fenntartott intézményekre, valamint a civil társadalom azon szervezeteire, amelyek Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködésre lépnek. Salgótarjánban az önkéntesen szerveződő, bejegyzett civil szervezetek száma több mint 300-ra tehető. Ezek a szervezetek olyan személyeket integrálnak, akiknek tudása, tapasztalata, elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen, akik szakértelmüket, kapcsolataikat kínálják fel közérdekű feladatok elvállalása érdekében. A bejegyzett szervezeteken túl a városban közel 30 azoknak az informálisan működő csoportoknak a száma, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a közösségi életben, jogi státusuk viszont majdnem lehetetlenné teszi pályázati forráshoz jutásukat.

Városunkban 1995-től működik a Civil Fórum. E fórumon minden civil szervezet részvétele és véleménynyilvánítása biztosított, ahol az önkormányzat vezetése és a civil szervezetek képviselői találkoznak egymással. 2003-ban 45 civil szervezet megalakította a Városi Civil Kerekasztalt. 2008-ban Salgótarjáni Civil Kerekasztal néven 107 civil szervezet döntése alapján újjáalakult az ügyvivő testület. 2000 óta évente rendezik meg a Civil Kavalkád rendezvénysorozatot, amely a város civil szervezetei számára bemutatkozási, kapcsolatépítési lehetőséget kínál. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint intézményei a kölcsönösség és a partnerség szellemében, a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil szervezetekkel közös érdekeik érvényesítéséért, a szakmai szolgáltatások, feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, innovatív programok, modellkísérletek közös tervezésében és megvalósításában, a halmozottan hátrányos, kirekesztett társadalmi csoportok ellátására irányuló koncepciók kidolgozásában, és a szakmai programok megvalósításában, együttműködési megállapodások megkötésében azon civil szervezetekkel, amelyek közhasznú jogállásuknál fogva részt vállalnak a közfeladatokból. Az önkormányzat igény szerint a civil szervezetek részére a tulajdonában lévő Civil Közösségek Házában helyiségeket, irodákat biztosít.

Az új koncepció szerint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal választott bizottsága évente egy alkalommal civil fórumot hív össze, melynek témái között a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésének tapasztalatai és jövőbeni tervei. A városi önkormányzat elsősorban a városi civil szervezetek számára nyújtja mindazon támogatásokat, amelyekkel saját működésüket, illetve a város lakossága számára nyújtott szolgáltatásaikat fenntarthatják. A nem városi szervezetek számára abban az esetben lehet támogatást nyújtani, ha a felkínált programjuk, szolgáltatásuk hiánypótló Salgótarján városában. Az önkormányzat a civil szervezetek tevékenységének önkormányzati elismerését kifejező díjat alapított „Salgótarján Civil Társadalmáért” elnevezéssel. A díjat évente egy helyi civil szervezetnek ítéli oda, s az elismerés átadására a Salgótarjáni Civil Kavalkád keretein belül kerül sor.

További információk itt találhatók.

Salgótarján megyei jogú város honlapja