Társadalmi egyeztetés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata társadalmi egyeztetésre bocsájtja az alábbi témákat, rendelet-tervezeteket:

– Önkormányzati rendelet Salgótarján Megyei Jogú Város közterületein történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról
– Önkormányzati rendelet az egyes szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló rendelet módosításáról

A társadalmi egyeztetésre bocsájtott rendelet tervezetek letölthetők az Önkormányzat->Társadalmi egyeztetés oldalról. Kérjük, hogy a témákhoz a megadott időpontokat figyelembe véve, kizárólag a feltüntetett elérhetőségen küldjék el véleményüket, javaslatukat!

Salgótarjániak a Salgótarjániakért, avagy közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül a 10.000 fő feletti városok számára lehetőség nyílt partnerségen alapuló helyi akciócsoportok kialakítására, mely akciócsoportok a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata civil szervezetekkel és vállalkozásokkal összefogva, 15 taggal (5 tag közszféra -5 tag civil szféra – 5 tag vállalkozói szféra) megalakította a Salgótarjáni Helyi Akciócsoportot. A helyi akciócsoport feladata elkészíteni az integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú Helyi Közösségfejlesztési Stratégiát (HKFS), melynek megvalósítására a közösség pályázati formában igényelhet támogatást.

A támogatás keretében megvalósulhat:

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
– Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése.
– Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása.
– Közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése. A helyi kultúra, hagyományok, illetve egyéb, a helyi közösség által szervezett rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása.
– Olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi termékek bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére.

Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
– helyi (városrészi, szomszédsági) identitást erősítő tevékenységek: helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek átadása, felelevenítése,
– folyamatos, helyi (városrészi, szomszédsági) társadalmi párbeszédet fenntartó egyeztetési megoldások kialakítása és működtetése kiemelten a lakótelepeken;
megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása,
– helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek
– helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása és elterjesztése területileg jól körülhatárolt kisközösségekben, pl.: beszerzői, termelői közösségek, helyi termékek kereskedelmének népszerűsítése;
– helyi vállalkozások információs adatbázisainak és online elérhetőségének kialakítása, a kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások megjelenése;
– helyi hagyományokra épülő kézműves (népi) mesterségek újratanítása
– Versenyképesen a munkaerőpiacon” program elindítása: a humán erőforrás minőségének fejlesztése (növelése), a munkaerő-piacra történő bekapcsolódás eszközeivel.
– Közösségi terekhez kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és környezettudatossági akciók, programok végrehajtása.

A támogatás megítélése esetén a Helyi Közösség elkészíti azokat a „mini” pályázati felhívásokat, melyre az adott területen, adott fejlesztésben érintett szereplők – intézmények, civil szervezetek, vállalkozások – benyújthatják pályázataikat.

Annak érdekében, hogy a benyújtandó helyi közösségfejlesztési stratégia a valós helyi igényekre építve megvalósítható, reális és a város kulturális és közösségi életének fejlesztéséhez ténylegesen hozzájáruló célokat fogalmazzon meg szükségünk van az Ön véleményére is. Kérjük, segítse munkánkat a kérdőív kitöltésével.

A kérdőív kitöltése ÖNKÉNTES és ANONIM.

KÉRDŐÍV

A válaszok visszaküldésének határideje: 2016. szeptember 07., 1200
Kontakt: hacs.salgotarjan@gmail.com

20160826_kozossegi

Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh sz. határozatával elfogadott Civil Koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek
tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését.
A támogatás igényléséhez kapcsolódó felhívás elérhető az Önkormányzat->Pályázatok oldalon.

Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Ösztöndíj pályázat salgótarjáni lakóhelyű, felsőfokú tanulmányokat folytató fiataloknak.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelettel alapította meg az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjat. Az ösztöndíj keretében az önkormányzat ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek.
Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.

Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki
– salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik,
– gondviselője, szülője salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik,
– salgótarjáni székhelyű középfokú köznevelési intézményben érettségizett,
– beiratkozott államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű alap vagy első mesterképzés nappali tagozatának állami finanszírozott vagy önköltséges formájára,
– vállalja, hogy felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének megszerzését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval.

Az ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó (félévente 5 hónap) a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időtartam alatt.

A pályázatot a pályázati adatlapon, annak mellékleteivel együtt kell benyújtani. A hiánytalanul kitöltött, a pályázó által aláírt adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 2 példányban, zárt borítékban, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára személyesen vagy postai úton a következő címre lehet benyújtani:

Salgótarján Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda (III. emelet 322. sz.), 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 20.
A pályázatokat a bíráló bizottság 2016. október 31. napjáig bírálja el
A szerződés megkötésének határideje: 2016. november 10.

A részletes pályázati kiírás és az adatlap megtalálható Salgótarján honlapján az Önkormányzat->Pályázatok menüpontja alatt vagy személyesen átvehető a Népjóléti Irodán.